کارت شهروندی

یکپارچه‌سازی ارائه خدمات شهری توسط یک کارت

کارت برندمشترک

کارت‌هایی برای ذینفعان سازمان­‌ها و شرکت­‌ها با کاربردهای متنوع

کارت هدیه

صدور غیرحضوری کارت هدیه و امکان صدور انواع کارت هدیه به صورت سازمانی

توریست کارت

ارائه خدمات بانکی به گردشگران خارجی توسط توریست‌کارت و حذف فرآیند تبدیل ارز برای گردشگر